php四种排序算法

冒泡排序

 • 思路: 就像冒泡一样, 每次从数组里面冒出一个最大的排在最后面;
 • 例如:

  1,3,2 //第一次就是3
  1,2,3 //第二次就是2

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  $arr = [1,4,6,8,9,2,3,5,7,10,17,11];
  function getpaopao($arr){
  $len = count($arr);
  for($i=1;$i<$len;$i++>){
  for($k=0;$k<$len;$k++>){
  if($arr[$k] > $arr[$k+1]){
  $tmp = $arr[$k+1];
  $arr[$k+1] = $arr[$k];
  $arr[$k] = $tmp;
  }
  }
  }
  }

  选择排序

 • 思路: 每次选择一个元素,放在指定的位置
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  $arr = [1,4,6,8,9,2,3,5,7,10,17,11];
  function select($arr){
  $len = conut($arr);
  for($i=1;$i<$len;$i++){
  $p = $i;
  for($j=1;$j<$len;$j++){
  if($arr[$p] > $arr[$j]){
  $p = $j;
  }
  }
  if($p!=$j){
  $tmp = $arr[$p];
  $arr[$p] = $arr[$i];
  $arr[$i] = $tmp;
  }
  }
  return $arr;
  }
  var_dump(select($arr));

  插入排序

 • 思路: 将要排序的元素插入到假定排序好的数组的指定位置
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  $arr = [1,4,6,8,9,2,3,5,7,10,17,11];
  function sore($arr){
  $len = count($arr);
  for($i=1;$i<$len;$i++){
  $tmp = $arr[$i];
  for($j=$i-1;$j>=0;$j--){
  if($tmp < $arr[$j]){
  $arr[$j+1] = $arr[$j];
  $arr[$j] = $tmp;
  }else{
  break;
  }
  }
  }
  reture $arr;
  }
  var_dump(sore($arr));

  快速排序

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  $arr = [1,4,6,8,9,2,3,5,7,10,17,11];
  function quick_sort($arr){
  //判断参数是否是一个数组
  if(!is_array($arr)) return false;
  //递归出口: 数组长度为1,直接返回数组
  $length=count($arr);
  if($length<=1>) return $arr
  //数组元素有多个,则定义两个空数组
  $left=$right=array();
  //使用for循环进行遍历,把第一个元素当作比较的对象
  for($i=1;$i<$length;$i++){
  //判断当前元素的大小
  if($arr[$i]<$arr[0]){
  $left[]=$arr[$i];
  }else{
  $right[]=$arr[$i];
  }
  }
  //递归调用
  $left=quick_sort($left);
  $right=quick_sort($right);
  //将所有结果合并
  reture array_merge($left,array($arr[0]),$right);
  }
  var_dump(quick_sort($arr));

本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-SA 4.0 协议 ,转载请注明出处!